Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Сигурността и защитата на  данните на нашите клиенти винаги са били винаги основен приоритет. От 25 май 2018г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). С цел инкорпориране на новите законови изисквания, екипът на “Лийд Колектив” – ООД,  актуализира своята Политиката за защита на личните данни, като чрез извършените промени, тя напълно отговаря на новия европейски регламент.

Този уебсайт https://bakka.shop (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Лийд Колектив” – ООД. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Политиката за защита на личните данни се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да направите покупка от нашия Уебсайт, се изисква да предоставите  лични данни:  Име и Фамилия; Адрес за доставка, Телефон, Имейл адрес. Събраната информация се обработва от  ““Лийд Колектив” – ООД с цел възможност за доставка на избрания продукт до Вас. Горепосочените лични данни за всеки Потребител се обработват с оглед изпълнението на договора, постигането на споразумения по взаимно съгласие и предприемане на действия преди сключване на договора по искане на лицето, за което се отнасят прехвърлените лични данни. Вие не сте задължен да предоставяте посочените данни, но в този случай нито Лийд Колектив ООД, нито неговите Партньори ще имат възможност да сключат с Вас договора за покупко-продажба и доставка на услуги през уебсайта.

Лийд Колектив ООД може да предоставя Вашите лични данни на лица, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство и с оглед доставката на закупените от Вас продукти, както и да предоставя данните на лица въз основа на съответни договори (отнасящи се до възлагането на обработката на лични данни) за целите на доставка на закупени продукти или услуги, съхранение, фактуриране и осчетоводяване на договорите за покупко-продажба, сключени с Потребителя. Субектите, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При поискване от страна на Потребителя, Лийд Колектив ООД му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред Пепино, също така, предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни, изпратени от страна на Потребителя по електронен път, от неоправомощени лица.

При поръчка в bakka.shop, включително имейли, запазваме получената информация. Също така съхраняваме и кореспонденция относно услугата, която сме Ви предоставили, както и друга кореспонденция, произтичаща от “Лийд Колектив” – ООД към Вас.  Ние обработваме и информацията за използваното крайно електронно съобщително устройство и IP адрес при посещение на интернет страницата ни. Съхраняваме описаните данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и с цел  разследване и предотвратяване на евентуални нарушения на условията за ползване.

С оглед изпълнение на законовите ни задължения, данни за даден клиент се съхраняват за период до 3 години, считано от първоначалното им предоставяне. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

 • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана; или
 • упражнили сте правото си за ограничаване на обработването на личните Ви данни,

Вие не сте задължен/а да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вашите права

Вие имате:

 1. право на свободно съгласие относно обработването на отнасящи се за Вас лични данни.
 2. право на достъп до Ви личните данни, които се обработват от компанията;
 3. право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 4. право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.) – „право да бъдеш забравен“;
 5. право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 6. право на преносимост на данните – ако се обработват на основание съгласие или договор, съхраняват се в машиночитаем формат и е технически осъществимо;
 7. право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 8. правото да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и до съда, в случай че според Вас е нарушено законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018г. жалби могат да се подават и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.;

 1. право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В случай, че желаете достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни, е необходимо да ни уведомите по удобен за Вас начин чрез:

Телефон: +359883350455;

+359889898525

Email: sales@bakka.shop;

На място: София, ж.к. Сухата река, ул. Йоаким Груев

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa:

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

– Дo “Лийд Колектив” – ООД, EИK 204774810, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: Благоевград, ул. Орфей 3:

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт съхраняването на личните ми данин*

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

– Телефон на потребителя

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

– Дaтa

——————————————————